تعداد 1 - 9 از 9
ادارات و سازمان ها
مسئول رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها در بخش کشاورزی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه ۱۹
تلفن تماس:
تایید شده
بانک ها و موسسات مالی
بانک ملی ایران، بزرگترین بانک ایرانی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر
تلفن تماس:
تایید شده
بانک ها و موسسات مالی
نخستین بانک ایرانی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
تلفن تماس:
تایید شده
بانک ها و موسسات مالی
فعالیت در حوزه تعاون و توسعه شرکت های تعاونی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
تلفن تماس:
تایید شده
بانک ها و موسسات مالی
مؤسسه مالی و اعتباری با رویکرد کمک به توسعه اقتصاد و حمایت از تولید و اشتغال
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , چهارراه جانبازان
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
داخلی، اطفال، پوست
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر
تلفن تماس:
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
کارشناس تغدیه
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمد جواد متقی پیشه
تایید شده
مراکز پزشکی و درمانی
کارشناس مامایی
آدرس:
نی ریز, خیابان ولیعصر , کوچه محمدجوادمتقی پیشه
تایید شده